Dlaczego warto wybrać Green Angel?

 

Dlaczego warto wybrać GREEN ANGEL?
W zakresie oceny zgodności wyrobów zachęcamy do skorzystania z doświadczenia GREEN ANGEL. Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci pomogą w doborze odpowiednich podstaw prawnych w postaci dyrektyw i norm obowiązujących dla danego rodzaju wyrobu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.
Dobrowolna certyfikacja przeprowadzona przez GREEN ANGEL umożliwi ponadto wyróżnienie wyrobów na tle konkurencji i zbudowanie solidnej pozycji w oczach odbiorców.

Ocena zgodności wyrobów
Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z póź. zm.) wszystkie wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wymagania zasadnicze rozpatrywane są jako wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia. Wymagania szczegółowe to z kolei wymagania, które powinien spełniać wyrób, określone w aktach prawnych Wspólnot Europejskich innych niż dyrektywy nowego podejścia. Domniemywa się, że wyrób spełnia określone wymagania zasadnicze, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm.
Za dokonanie oceny zgodności odpowiedzialny jest producent, jego upoważniony przedstawiciel lub importer. W praktyce ocena zgodności jest procesem stosunkowo trudnym i skomplikowanym. Wymaga bowiem odpowiednego ze względu na oceniany wyrób, doboru dokumentów kryterialnych w postaci dyrektyw, norm i innych dokumentów normatywnych.
Błędnie przeprowadzona ocena zgodności może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne. Organy nadzoru rynku w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa wyrobu mogą nałożyć kary a w szczególnych przypadkach nakazać wycofanie wyrobu z obrotu.