BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNE

 

Porównania międzylaboratoryjne (ILC – Interlaboratory Comparisons) – zorganizowanie, wykonanie i ocena pomiarów lub badań tego samego lub podobnych obiektów , przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio określonymi warunkami (źródło: PN-EN ISO/IEC 17043, 3.4).

GREEN ANGEL organizuje badania międzylaboratoryjne w zakresie wymagań mechanicznych oraz chemicznych (zawartość oraz emisja) wyrobów drewnopochodnych. Po przeprowadzonych badaniach eksperci GREEN ANGEL opracowują raport z oceny pomiarów w oparciu o normę ISO/IEC 17043.

  Korzyści dla laboratoriów:

 • możliwość analizy postępowania podczas wykonywania badań a tym samym sprawdzenia jakości swojej pracy,
 • otrzymanie materiałów do analizy w celu doskonalenia personelu i metody oraz wprowadzenia ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych,
 • możliwość sprawdzenia biegłości personelu,
 • obniżenie kosztów walidacji metod stosowanych przez laboratorium,
 • dostarczenie informacji nt. stosowanej niepewności,
 • dostarczenie organizacjom oceniającym kompetencje laboratoriów dowodów potwierdzających jakość i wiarygodność wykonywanych analiz,
 • dostarczenie dodatkowych elementów zaufania dla klientów, a tym samym uniknięcie dodatkowych kosztów spowodowanych procesem rozpatrywania skarg,
 • porównanie się z innymi jednostkami,
 • uzyskanie akredytacji.