POLITYKA OGRANICZANIA, ZAWIESZANIA I COFANIA CERTYFIKACJI

 

Najwyższe kierownictwo Instytutu GREEN ANGEL deklaruje, że Jednostka Certyfikująca Wyroby w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi ogranicza, zawiesza lub cofa certyfikację. Wymienione powyżej działania mogą być przeprowadzone na podstawie oceny, przeglądu lub decyzji w sprawie certyfikacji.
Jeżeli certyfikacja jest zakończona (na żądanie klienta), zawieszona, cofnięta lub ograniczono zakres certyfikacji, jednostka certyfikująca podejmuje działania określone w odpowiednim programie certyfikacji.
Ograniczenie certyfikacji ma miejsce, gdy część z certyfikowanych wyrobów utraciło zgodność z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, które stanowiły podstawę oceny.

Zawieszenie ważności certyfikatu może nastąpić, gdy:
a) certyfikowany wyrób częściowo nie spełnia wymagań certyfikacyjnych,
b) zleceniodawca nie wypełnia obowiązków określonych w umowach zawartych z Jednostką Certyfikującą Wyroby, programach certyfikacji lub regulaminie certyfikacji,
c) zleceniodawca zgłosił dobrowolną czasową rezygnację z certyfikatu,
d) zleceniodawca nie wyraża zgody na przeprowadzenie wymaganego nadzoru,
e) wyrób może stanowić zagrożenie dla użytkownika końcowego,
f) zleceniodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec Jednostki Certyfikującej Wyroby.
W przypadku zawieszenia certyfikacji Jednostka Certyfikująca Wyroby podaje zleceniodawcy czas trwania zawieszenia oraz działania wymagane do jego zakończenia. Uchylenie zawieszenia następuje w wyniku oceny, przeglądu lub podjętej decyzji. Czas zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy i jest wliczany do okresu ważności certyfikatu.

Cofniecie certyfikatu może nastąpić, gdy:
a) zleceniodawca rażąco naruszył postanowienia umów zawartych z Jednostką Certyfikującą Wyroby, programach certyfikacji lub regulaminie certyfikacji,
b) w trakcie inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych miejsca produkcji, przeglądu, w czasie kontroli rynku lub w inny sposób stwierdzono niezgodności, które nie są eliminowane przez zleceniodawcę,
c) czas zawieszenia certyfikatu przekroczył 6 miesięcy,
d) wyrób utracił zgodność z zatwierdzonym typem i stanowi zagrożenie dla użytkownika końcowego,
e) stwierdzono niepoprawne stosowanie certyfikatów i znaków certyfikacji,
f) zleceniodawca nie dostosował wyrobu w ciągu 6 miesięcy od wejścia zmian w wymaganiach certyfikacyjnych,
g) nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy ogólnej lub umowy szczegółowej dotyczącej danego certyfikatu.

Cofnięcie certyfikatu może mieć miejsce gdy: certyfikowany wyrób nie wykazuje już zgodności z zatwierdzonym typem i/lub stanowi zagrożenie dla bezpośredniego użytkownika lub osób trzecich; przyczyny zawieszenia certyfikatu i/lub wady wyrobu oraz niezgodności stwierdzone w trakcie cyklicznego przeglądu, inspekcji, w czasie kontroli rynku lub w inny sposób nie są eliminowane przez zleceniodawcę w stosownych terminach; czas zawieszenia certyfikatu przekroczył 6 miesięcy; stwierdzono niepoprawne użytkowanie certyfikatów i znaków certyfikacji; zleceniodawca nie przestrzega postanowień umowy z jednostką certyfikującą.
W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, zleceniodawca traci prawo do powoływania się na certyfikację i stosowania znaków certyfikacji. Dotyczy to wszystkich wyrobów wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku po dniu otrzymania przez zleceniodawcę informacji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji.

Informacje o statusie certyfikatu są udostępniane publicznie na stronie internetowej Instytutu GREEN ANGEL.