POLITYKA JAKOŚCI

 

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu GREEN ANGEL jest prowadzenie procesów certyfikacji i oceny zgodności wyrobów. Instytut funkcjonuje zgodnie z dyspozycjami systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

  Najwyższe kierownictwo Instytutu deklaruje, że:

 • zapewnia środki do realizacji polityk oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w Instytucie,
 • system zarządzania jakością spełnia wymagania dotyczące prowadzenia procesów certyfikacji wyrobów,
 • Instytutu działa zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Systemu Zarządzania Jakością i dokumentacji powiązanej,
 • personel Instytutu jest zaznajomiony z dokumentacją systemu zarządzania jakością, wdraża polityki i procedury w swojej pracy,
 • obsługa klienta odbywa się na zasadach partnerskich i nie powoduje uprzywilejowania żadnej ze stron,
 • procesy certyfikacji wykonywane są w sposób bezstronny i niezależny, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów prawnych,
 • świadczone usługi są dostępne na równych warunkach dla wszystkich zainteresowanych nimi podmiotów, bez względu na ich wielkość, przynależność do stowarzyszeń i grup oraz ilości wydanych certyfikatów,
 • posiada zasoby i środki odpowiednie do prowadzonej działalności,
 • personel posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia klientom wysokiej jakości świadczonych usług przez stosowanie w Instytucie GREEN ANGEL dobrej praktyki profesjonalnej. Wszyscy pracownicy Instytutu dokładają wszelkich starań, aby każdy klient był usatysfakcjonowany z jakości świadczonych usług. Procesy certyfikacyjne prowadzone są zawsze według ustalonych z klientami wymagań i dokumentów odniesienia. Kierownictwo podejmuje zawsze suwerenne i niezależne decyzje dotyczące przebiegu procesów. Jednostka Certyfikująca Wyroby działa w pełni bezstronnie. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usług na rzecz klientów są poufne i przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Wdrożony system zarządzania gwarantuje, że jakość wykonywanych usług nie zależy od ich liczby oraz że kierownictwo i
personel są niezależne od jakichkolwiek handlowych, finansowych lub innych nacisków i wpływów, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy.

Głównym celem Instytutu jest profesjonalne działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania wśród klientów zasad bezpieczeństwa i jakości w odniesieniu do wytwarzanych przez nich wyrobów oraz budowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera biznesowego. Cele dodatkowe stanowią: ciągły rozwój oferty świadczonych usług, stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu, szybkie reagowanie na potrzeby klientów oraz zagwarantowanie pełnej obiektywności wykonywanych prac.

Zarząd Instytutu GREEN ANGEL