POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

 

  Najwyższe kierownictwo Instytutu GREEN ANGEL deklaruje, że działalność w zakresie certyfikacji wyrobów prowadzona jest w sposób bezstronny, obiektywny i niezależny. Kierownictwo oświadcza ponadto, że:

 • identyfikuje ryzyka w odniesieniu do bezstronności i zapobiega sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów,
 • Jednostka Certyfikująca Wyroby samodzielnie podejmuje decyzje na postawie obiektywnych dowodów uzyskanych podczas oceny,
 • nie prowadzi działalności, która mogłaby ją narazić na zarzut braku bezstronności, obiektywizmu i poufności w procesach oceny,
 • wszyscy pracownicy Instytutu zobowiązani są do bezstronnego działania i nieulegania jakimkolwiek wpływom i naciskom,
 • personel uczestniczący w procesach oceny ujawnia każdą znaną im sytuację, która może prowadzić do konfliktu interesów,
 • nie prowadzi szkoleń zamkniętych,
 • nie prowadzi usług konsultacyjnych, nie podzleca audytów do organizacji prowadzących usługi konsultacyjne oraz nie sugeruje, że skorzystanie z określonych usług konsultacyjnych może ułatwić certyfikację,
 • nie prowadzi audytów wewnętrznych dla swoich klientów oraz nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultującymi,
 • nie projektuje, nie wytwarza, nie wprowadza do obrotu i nie dystrybuuje wyrobów, dla których prowadzi oceny,
 • ocenia i dobiera personel do realizacji zadań tak, by eliminować potencjalne źródła stanowiące zagrożenia dla bezstronności związane z wcześniej świadczonymi usługami w szczególności konsultacyjnymi,
 • podejmuje działania w reakcji na wszelkie zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji,
 • w przypadku wystąpienia konfliktu interesów jednostka nie podejmuje się przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Wszelkie zdarzenia wskazujące na brak bezstronności są weryfikowane i oceniane przez niezależny Komitet Chroniący Bezstronność działający przy Instytucie GREEN ANGEL.