JAK PRZYGOTOWAĆ WYROBY DO BADAŃ?

 

Wyroby do badań pobierane są z bieżącej produkcji lub ze stanów magazynowych. Każdy wyrób przekazany do badań musi charakteryzować się postacią i formą identyczną z tą w jakiej udostępniany jest do sprzedaży. Powinien zatem posiadać odpowiednie oznakowanie, instrukcje i opakowanie (jeżeli dotyczy).

Wyjątek stanowią wyroby wielkogabarytowe, z których pobierane są mniejsze próbki badawcze. Wymiary oraz kształty próbek ustalane są w takich przypadkach indywidualnie z przedstawicielem Jednostki Certyfikującej Wyroby.
Próbki przeznaczone do badań należy tak zabezpieczyć, by w trakcie transportu i składowania nie uległy uszkodzeniom mechanicznym lub nie utraciły swoich cech i właściwości fizykochemicznych.

Jeżeli wyroby wymagają przechowywania w określonych warunkach (temperatura, wilgotność, sposób ustawienia) wówczas na opakowaniu należy zamieścić stosowne informacje i oznaczenia.